Tip aviz Tarif inscriere
Aviz garantie initial 92 Lei
Aviz de cesiune a creantei 67 Lei
Aviz modificator 67 Lei
Avizul de reducere/extindere a garantiei 67 Lei
Avizul de prelungire a avizului de garantie initial 67 Lei
Aviz de nulitate 40 Lei
Aviz de stingere al avizului de garantie initial 51 Lei
Aviz de inscriere a unei intentii 50 Lei
* Tarifele includ Taxa de timbru si TVA
glc_logo.gif

Arhiva electronica de garantii reale mobiliare - AEGRM

Din anul 2001, in baza Deciziei nr. 135/04.05.2001 a Biroului Executiv al Consiliului UNNPR - BNP Chiran Gabriela din mun. Pitesti a devenit agent autorizat al operatorului UNNPR pentru activitatea de inregistrare in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Pentru mai multe informatii referitoare la arhiva electronica (AEGRM) se poate accesa link-ul de mai jos, unde se pot gasi detalii despre legislatie, formulare, agenti autorizati, consultare baza de date, etc.
http://www.co.romarhiva.ro

Legislaţie
- pentru activitatea de arhiva electronica de garantii reale mobiliare:

Lista actelor necesare pentru efectuarea de către Ministerul Justiţiei a unei înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare în condiţiile art.36 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr.802/1999, cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit art.36 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr.802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.350/2004 „Orice persoană, prejudiciată prin înscrierea ori, dimpotrivă, prin neînscrierea în arhivă a unui aviz de garanţie când, potrivit legii, exista o asemenea obligaţie în sarcina creditorului, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de garanţie, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care este autorizat să subscrie în contul creditorului acel aviz. Copia legalizată a hotărârii judecătoreşti învestite cu formulă executorie, împreună cu formularul de aviz de garanţie, vor fi înaintate de către solicitant Autorităţii de Supraveghere (…). Înscrierile efectuate de Autoritatea de Supraveghere, în condiţiile prezentului alineat, sunt scutite de plata oricărui tarif”.  
Pentru efectuarea unei înscrieri în condiţiile anterior menţionate sunt necesare următoarele acte:

  • formularul de aviz de garanţie corespunzător tipului de aviz de garanţie a cărui înscriere în arhivă este solicitată (spre exemplu un aviz modificator, un aviz de stingere etc.).

Formularele tip de avize de garanţie sunt cuprinse în anexele la Ordinul ministrului justiţiei nr.1290/C/2004 pentru aprobarea formularelor de avize de garanţie privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare, putând fi descărcate de pe site –„Legislaţie”.

Rubricile formularului vor fi completate cu datele necesare pentru efectuarea înscrierii în arhivă, cu observarea regulilor de completare cuprinse în Ordinul ministrului justiţiei nr.1290/C/2004.

Persoana care adresează solicitarea de înscriere în Arhivă trebuie să fie şi cea care subscrie formularul şi ale cărei date complete de identificare sunt înscrise în preambulul formularului de aviz de garanţie (nu este permis ca o persoană să subscrie formularul, iar o alta să adreseze solicitarea de înscriere în Arhivă).

  • împuternicirea (procură autentică ori împuternicire avocaţială dublată de contractul de asistenţă juridică) dată de cel pe seama căruia se formulează solicitarea de înscriere în arhivă a avizului de garanţie respectiv, dacă cererea de înscriere este adresată printr-un reprezentant convenţional ori, după caz, un certificat eliberat de Oficiul registrului comerţului dacă cererea este adresată pe seama unei persoane juridice înmatriculată în registrul comerţului de către o persoană fizică cu funcţie de conducere, abilitată să reprezinte valabil entitatea juridică în raporturile cu terţii;
  • dovada plăţii taxei de înregistrare în arhivă pentru înscrierea solicitată; cuantumul taxei este stabilit de Ordinul comun al ministrului justiţiei nr.766/C/2002 şi al ministrului finanţelor publice nr.552/2002 în funcţie de tipul avizului de garanţie.

Plata taxei se face de către beneficiarul înscrierii prin ordin de plată distinct în contul 20.17.01.03. – „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare”, deschis pe seama bugetului de stat la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică în raza cărora îşi are domiciliul fiscal (pentru municipiul Bucureşti, împărţit în mai multe sectoare, taxele se vor plăti la trezoreria sectorului în raza căruia acesta îşi are domiciliul fiscal, în contul nominalizat).

Pe ordinul de plată prin care se achită taxa va fi evidenţiată natura plăţii prin înscrierea la rubrica „Reprezentând plăţi” a unei menţiuni, precum „Taxă pentru efectuare înscriere în Arhiva Electronică de către Ministerul Justiţiei”.

La rubrica „Către beneficiar” se va completa denumirea trezoreriei locale (în raza căreia îşi are sediul fiscal beneficiarul operaţiunii de înscriere); contul trezoreriei din BNR (contul va fi comunicat de trezoreria respectivă), la care se adaugă codul fiscal al beneficiarului înscrierii.

Pe verso, ordinul de plată va cuprinde următoarele menţiuni: la rubrica „Obligaţii de plată” se va menţiona denumirea contului 20.17.01.03. - „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare”; la rubrica „Cod cont” se va înscrie contul 20.17.01.03.

  • copia legalizată a hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă, învestită cu formulă executorie, purtând menţiunea că este definitivă şi irevocabilă (se va prezenta exemplarul autentic; acesta va fi restituit după efectuarea la sediul Ministerului Justiţiei a unei copii), prin care persoana care solicită efectuarea înscrierii este autorizată să formuleze în contul creditorului din avizul de garanţie operarea în Arhivă a înregistrării respective.

În funcţie de situaţie poate fi vorba de o hotărâre judecătorească propriu-zisă, când alături de capătul principal de cerere s-a solicitat şi autorizarea îndeplinirii obligaţiei în contul creditorului din avizul de garanţie ori de o încheiere irevocabilă dată de instanţă în condiţiile art.580² din Codul de procedură civilă. În ultima situaţie solicitantul va prezenta atât hotărârea judecătorească ce reprezintă titlul executoriu, purtând menţiunea că este definitivă şi irevocabilă, cât şi încheierea, legalizate şi învestite cu formulă executorie.

Solicitanţii se vor prezenta cu documentaţia anterior precizată la sediul agentului autorizat BNP GABRIELA CHIRAN (sau la orice alt operator/agent autorizat, inclusiv la sediul Ministerului Justiţiei din Bd. Regina Elisabeta nr.53, et. 5, sector 5, Bucureşti), legitimându-se prin cartea de identitate sau prin buletinul de identitate. daca reprezinta o alta persoana (fizica sau juridica), solicitantul va trebui sa prezinta si o procura speciala prin care sa demonstreze ca a fosy imputernicit in acest sens.